காவியம் படைத்த எம் மாவீரர்கள்
உங்கள் உடல்கள் சாய்ந்ததால்,
எங்கள் தலைகள் நிமிர்ந்தன..
உங்கள் சுவடுகளில் - தொடரும்
எங்கள் பாதங்கள்...
சுடர் ஏற்ற
இங்கே அழுத்தவும்

light

By- [Your Name]